Clarification Text Regarding Personal Data


Data Controller: GRANT ZAFER TURİZM İNŞ.MADEN SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. – (shortly referred to as BONJUK BAY)

We, as BONJUK BAY; Within the framework of the relevant legislation, especially the Constitution of the Republic of Turkey and international agreements on human rights to which our country is a party, and the Law on the Protection of Personal Data No. We are sensitively approaching the issue of securing and processing.

In this context, we would like to enlighten you as a Data Controller within the scope of KVKK.

Your personal data that you share with our company as a customer, consumer, supplier or employee can be processed, transferred to third parties at home and abroad, stored, used for profiling and classified in accordance with the KVKK, in connection with our activity and service purposes.

Purpose of Processing Your Personal Data

Your personal data;
As stipulated by the law and honesty rule,
In connection with the purposes of processing, in a limited and measured way,
accurately and up to date,
It will be processed for certain explicit and legitimate purposes.

As a data controller, your personal data can be analyzed by our company, without compromising our quality that has been going on for years, to understand your needs better by getting to know you, to respond to your requests faster and to provide you with better service and more personal products, services and offers by improving our communication with you. To inform you about our products and services, to measure your satisfaction with our products and services, to develop and diversify our products and services in line with your wishes and needs, and to carry out the necessary quality and standard audits, or to fulfill our reporting and other obligations stipulated by the legislation. can be processed.

The data of our employees, the labor Law, the labor and social security legislation, as well as the obligations stipulated by the other legislation in force, as well as within the scope of our human resources policy or for operational reasons such as increasing the performance level and employee satisfaction and ensuring occupational safety and work peace, as well as the actual cooperation or authorization by our Company. or by legal entities.

Transfer of Your Personal Data

Your personal data may be shared with Group companies within the scope of the above-mentioned purposes, in accordance with the KVKK and applicable legislation, but not limited to those listed; In line with the purpose of the service we provide with our business partners, business contacts, performance assistants and subcontractors, or in cases stipulated by the relevant legislation with regulatory, supervisory institutions and official authorities, it can be transferred to the country or abroad.

Collection Method and Legal Reason of Your Personal Data

Your personal data may be collected orally, in writing or electronically for the purposes and scope specified above.
Your personal data, including but not limited to those listed by our Company or real or legal persons processing data on behalf of our Company, the membership form you fill in electronically or the social networks that allow you to log in to our websites, our websites or third party websites. Communication forms you fill in to contact us, online shopping applications, various contracts you have signed with our Company, and e-mails, faxes and letters you have sent to our Company, written or verbal communications with our Company, etc. are collected orally, in writing or electronically through channels.

Your Rights as a Personal Data Owner

Provided that it remains within the framework of KVKK and other applicable legislation,

Learning whether your personal data is processed,
If your personal data has been processed, requesting information about it,
Learning the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with its purpose,
Knowing the third parties to whom your personal data is transferred, in the country or abroad,
Requesting correction of your personal data if it is incomplete or incorrectly processed,
Requesting the deletion or destruction of your personal data within the framework of the conditions stipulated in the KVKK legislation,
When you request the deletion or destruction of your personal data with the correction of incomplete or inaccurate data, requesting that this situation be notified to the third parties to whom your personal data has been transferred,
Objecting to the emergence of a result against you by analyzing the processed data exclusively through automated systems,

If you suffer damage due to unlawful processing of personal data, to request the elimination of this damage,
you have the rights.
You can submit your request regarding the exercise of these rights in writing or, if a separate method is determined by the Personal Data Protection Board, in accordance with this method.

You can send your written request to BONJUK BAY with wet signature or to our BONJUK BAY e-mail address.

In the application containing your explanations regarding the right you have as the personal data owner and you will make and request to use the above-mentioned rights; The subject you request must be clear and understandable, the subject you request is related to yourself or if you are acting on behalf of someone else, you must be specifically authorized in this regard and document your authority, the application must contain your identity and address information, and documents confirming your identity must be attached to the application.

BONJUK BAY may change the Policy provisions at any time. The Current Policy becomes effective on the date it is published on this page.


Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni


Veri Sorumlusu: GRANT ZAFER TURİZM İNŞ.MADEN SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. – (kısaca BONJUK BAY olarak geçecektir)

Biz, BONJUK BAY olarak; müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile müşteri, tüketici, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;
Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
Doğru ve güncel olarak,
Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, yıllardır süren kalitemizden ödün vermeden, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.

Çalışanlarımızın verileri, iş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi operasyonel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu ya da internet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar, internet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formlar, çevrim içi alışveriş uygulamaları, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi BONJUK BAY adresine ıslak imzalı veya BONJUK BAY e-posta adresimize gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

BONJUK BAY, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika bu sayfada yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.